– برگزاری انواع دوره های آموزشی برای مدیران، کارکنان و … در زمینه های کارآفرینی، مدیریت، خلاقیت ونوآوری در شرکتها و مؤسسات دولتی و غیردولتی
– برگزاری انواع دوره های آموزشی مدیریتی و مهارتی
– برگزاری انواع دوره های آموزشی برای مدیران و دبیران آموزش و پرورش در زمینه های کارآفرینی، خلاقیت، روش تدریس کارآفرینی و تنظیم طرح کسب و کار
– برگزاری انواع کارگاه های خلاقیت، تدوین طرح کسب وکار و امکان سنجی و کار آفرینی