– انجام انواع فعالیت ها و پروژه های تحقیقاتی در زمینه های کارآفرینی، کسب و کار، مدیریت صنایع و تولید، برنامه ریزی استراتژیک، تحول، تغییر سازمانی، سیستم های اطلاعاتی و…
-برگزاری جلسات با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف به منظور شناسایی مشکلات و موانع احتمالی و ارائه راهکارهای اجرایی به منظور برطرف سازی مشکلات به نهاد های ذی ربط