# آینده رشد اقتصاد

آینده رشد اقتصاد اخبار

آینده رشد اقتصاد

رشد اقتصاد پايدار مي‌شود؟  طبق برآورد بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال 96 معادل 4.5 درصد بوده است. به نظر مي‌رسد تا پایان سال 96 نیز نرخ رشد اقتصادی در محدوده 4 تا 6 درصد باقی بماند. این میزان رشد در شرایطی است که در سال 1395 نرخ رشد اقتصادی به 12.5 درصد رسیده بود. این میزا...