# توسعه پایدار

همايش نقش هیات های ورزشی، سازمان های مردم نهاد و جوانان در توسعه پایدار اخبار

همايش نقش هیات های ورزشی، سازمان های مردم نهاد و جوانان در توسعه پایدار

وی ادامه داد: سمن ها نیز در اشتغال زایی و توسعه پایدار نقش بسزایی دارند و سمن ها ميبايست به عنوان بازوهاي توانمند و اجرايي به كمك دولت ها به منظور تسريع در فرآيند هاي اجرايي، مشاركت نمايند. رييس مجمع عالي كارآفرينان در این نشست خواهان توجه و رسیدگی به امور سمن ها و جوانان شد و تصریح کرد: همایش هایی...