# دانش

شرکتهای دانش بنیان بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند. مقالات

شرکتهای دانش بنیان بتوانند به معنای واقعی روی پای خودشان بایستند و رشد کند.

بیانات مقام معظم رهبری درباره اهمیت و جایگاه شرکتهای دانش بنیان مراکز رشد فناوری ، نیاز اساس امروز کشور عبارت است از توسعه دانش – تحقیقات و فناوری ، پرورش استعداد ها و جاری شدن روز افزون استعدادهای برجسته ملت ایران. آنچه که ما به آن اصرار می ورزیم و تاکید میکنیم این است که علم برای ...